Encryption KeyHere we are, my first challenge is a ciphered text. I believe that this is an easy one so I will not help you with hints. If you decipher the following text you will know what to do next, if not, wait for the next one.

AABBB AABAA ABABB ABABB ABBBA AABBB AAAAA AAABA ABABA AABAA BAAAB BAABA ABAAA AABAB BBAAA ABBBA BABAA AAABA AAAAA ABBAB BAAAB AABAA AAAAA AAABB BAABB AABBB ABAAA BAABA ABBBB ABBBA BAABA BAABB AAAAA AAABA ABBBA ABBAA ABBAA AABAA ABBAB BAABB BAABA AAAAA BBAAA ABAAA ABBAB AABBA BAABB AABBB AAAAA BAABB BAABB AABBB ABAAA BAABA ABAAA BAABA AAAAA ABBBB ABAAA AABAA AAABA AABAA ABBBA AABAB AAABA AAAAA ABABA AABAA AAAAA ABBAB AAABB BBAAA ABBBA BABAA BABBA AAAAA ABBAB BAABB ABBAA ABBBA BAAAB AABAA AAABA AABBB AAAAA ABABB ABABB AABAA ABBAB AABBA AABAA BAABA

Decipher This – 001

4 thoughts on “Decipher This – 001

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *